BIP Gimnazjum nr 92 - Przyjmowanie i załatwianie spraw 
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Do przyjmowania i załatwiania spraw zobowiązani są pracownicy Gimnazjum zgodnie ze swoimi kompetencjami i zakresem obowiązków. Sprawy mogą być zgłaszane pisemnie, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną.


Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Gimnazjum.

  1. Skargi i wnioski w Gimnazjum przyjmowane są przez dyrektora szkoły podczas godzin pracy.
  2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
  3. Kwalifikacji sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły.
  4. Rozpatrzenia skargi i wniosku dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

Podstaw prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000 roku, nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. z 2002 roku nr 5, poz. 46 z późn. zmianami).


Opublikował: Ewa Dmowska
Publikacja dnia: 03.07.2015
Podpisał: Ewa Dmowska
Dokument z dnia: 03.07.2015
Dokument oglądany razy: 1 589